• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดเทอมนี้! บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รับเครดิตเงินคืน 70%

  15 พ.ค. 61 777
  เปิดเทอมนี้! บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รับเครดิตเงินคืน 70%
  เพียงเบิกถอนเงินจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เพื่อชําระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาทุก 10,000 บาท และคงค้างติดต่อกัน 20 วัน รับเครดิตเงินคืน ของดอกเบี้ยฯ 70%
  2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
  ง่ายๆ เพียง
  • ส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ภายในปี 2561
  • พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (16 หลัก)
  • ส่งมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สมาชิก") ที่เบิกถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) และจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด ภายใน ช่วงวันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ได้จัดส่งเอกสารเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยจัดส่งเอกสารมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในระยะเวลารายการ โดยระบุรายละเอียดของสมาชิก ได้แก่
  • (1) ชื่อ- นามสกุล (2) หมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 16 หลัก (3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก โดยสมาชิกจะต้องได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนด จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  เอกสารที่สมาชิกจัดส่งเพื่อเข้าร่วมรายการ จะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ใบเสนอราคา/ใบเสร็จค่าเล่าเรียนประจําปีการศึกษา 2561, ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน, ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน เป็นต้น โดยเศษของค่าใช้จ่ายในเอกสารข้างต้น เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็นจํานวนเต็ม 10,000 บาท เช่น ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน 5,000 บาท เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็น 10,000 บาท ทั้งนี้ การพิจารณาเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการข้างต้นถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของเคทีซี
  • เมื่อสมาชิกเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) ภายใน วันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 และคงค้างยอดเบิกถอนเงินดังกล่าว 20 วัน ติดต่อกัน สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก 70% ของ ดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจากยอดเบิกถอนเงินสดซึ่งจะยึดจากวันที่บันทึกรายการ
  • ในระหว่างระยะเวลารายการ สมาชิกจะต้องชําระหนี้เงินต้นที่เบิกถอนพร้อมดอกเบี้ยฯ ในอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติตามใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ไปก่อน โดยเคทีซี จะคํานวณเครดิตเงินคืนจากดอกเบี้ยฯ ของยอดเบิกถอนเงินสดรวมในแต่ละวันที่หารด้วย 10,000 บาท ลงตัว ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษที่หารด้วย 10,000 ไม่ลงตัว เคทีซีสงวนสิทธิ์จะไม่นําเศษดังกล่าวมาคํานวณเป็นจํานวนยอดเบิกถอนเงินสดที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ และสมาชิกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยฯ สําหรับเศษดังกล่าวในอัตราปกติ
  • เคทีซีจะคํานวณเครดิตเงินคืนหลังจากวันสิ้นสุดรายการ และจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะแสดงจํานวนเครดิตเงินคืนในใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิกในรอบบัญชีถัดไป
  • ยอดหนี้เงินต้นคงค้างในบัญชี ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสําหรับการคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการนี้ จะไม่รวมยอดหนี้ที่เกิดจากรายการแบ่งชําระ KTC FLEXI และยอดหนี้เงินต้นคงค้างเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่เคทีซีดึงข้อมูล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้
  • สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์