รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เปิดเทอมนี้! บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รับเครดิตเงินคืน 70%

ข่าว 15 พ.ค. 61 1,205
เปิดเทอมนี้! บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ รับเครดิตเงินคืน 70%


เพียงเบิกถอนเงินจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เพื่อชําระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาทุก 10,000 บาท และคงค้างติดต่อกัน 20 วัน รับเครดิตเงินคืน ของดอกเบี้ยฯ 70%
2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
ง่ายๆ เพียง
 • ส่งใบแจ้งยอด/ใบเสร็จค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ภายในปี 2561
 • พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (16 หลัก)
 • ส่งมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สมาชิก") ที่เบิกถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) และจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด ภายใน ช่วงวันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ได้จัดส่งเอกสารเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยจัดส่งเอกสารมาที่อีเมล: ktcproud@ktc.co.th ภายในระยะเวลารายการ โดยระบุรายละเอียดของสมาชิก ได้แก่
 • (1) ชื่อ- นามสกุล (2) หมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 16 หลัก (3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก โดยสมาชิกจะต้องได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนด จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
เอกสารที่สมาชิกจัดส่งเพื่อเข้าร่วมรายการ จะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ใบเสนอราคา/ใบเสร็จค่าเล่าเรียนประจําปีการศึกษา 2561, ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน, ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน เป็นต้น โดยเศษของค่าใช้จ่ายในเอกสารข้างต้น เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็นจํานวนเต็ม 10,000 บาท เช่น ใบเสร็จค่าชุดนักเรียน 5,000 บาท เคทีซีจะปัดขึ้นให้เป็น 10,000 บาท ทั้งนี้ การพิจารณาเอกสารเพื่อเข้าร่วมรายการข้างต้นถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของเคทีซี
 • เมื่อสมาชิกเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ในแต่ละวัน (สมาชิกสามารถรวมยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันได้) ภายใน วันที่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 และคงค้างยอดเบิกถอนเงินดังกล่าว 20 วัน ติดต่อกัน สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก 70% ของ ดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจากยอดเบิกถอนเงินสดซึ่งจะยึดจากวันที่บันทึกรายการ
 • ในระหว่างระยะเวลารายการ สมาชิกจะต้องชําระหนี้เงินต้นที่เบิกถอนพร้อมดอกเบี้ยฯ ในอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติตามใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ไปก่อน โดยเคทีซี จะคํานวณเครดิตเงินคืนจากดอกเบี้ยฯ ของยอดเบิกถอนเงินสดรวมในแต่ละวันที่หารด้วย 10,000 บาท ลงตัว ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษที่หารด้วย 10,000 ไม่ลงตัว เคทีซีสงวนสิทธิ์จะไม่นําเศษดังกล่าวมาคํานวณเป็นจํานวนยอดเบิกถอนเงินสดที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ และสมาชิกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยฯ สําหรับเศษดังกล่าวในอัตราปกติ
 • เคทีซีจะคํานวณเครดิตเงินคืนหลังจากวันสิ้นสุดรายการ และจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะแสดงจํานวนเครดิตเงินคืนในใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิกในรอบบัญชีถัดไป
 • ยอดหนี้เงินต้นคงค้างในบัญชี ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสําหรับการคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการนี้ จะไม่รวมยอดหนี้ที่เกิดจากรายการแบ่งชําระ KTC FLEXI และยอดหนี้เงินต้นคงค้างเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่เคทีซีดึงข้อมูล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้
 • สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อพร้อมใช้ รับเครดิตเงินคืน บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกรุงไทย บัตรกดเงินสดสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกดเงินสด เคทีซี ktc สินเชื่อพร้อมใช้ รับเครดิตเงินคืน บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกรุงไทย บัตรกดเงินสดสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกดเงินสด เคทีซี ktc สินเชื่อพร้อมใช้ รับเครดิตเงินคืน บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกรุงไทย บัตรกดเงินสดสินเชื่อพร้อมใช้ ktc proud บัตรกดเงินสด เคทีซี ktc

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด