• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แจกเยอะ โอกาสเยอะ กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะมีหนี้มากแค่ไหน เราก็เคลียร์ให้คุณเกลี้ยง

  19 มี.ค. 61 6,766
  แจกเยอะ โอกาสเยอะ กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะมีหนี้มากแค่ไหน เราก็เคลียร์ให้คุณเกลี้ยง
  KTC เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8 แจกเยอะ โอกาสเยอะ
  กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะมีหนี้มากแค่ไหน เราก็เคลียร์ให้คุณเกลี้ยง
  รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 3 รางวัล (จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 132 รางวัล (จับรางวัล 3 รอบ รอบละ 44 รางวัล)
  รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นจากยอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้าและคงค้างทุกวัน อย่างน้อย 15 วัน จนถึงสรุปรอบบัญชี
  (รอบที่ 1 มี.ค. 61 เทียบ ก.พ. 61, รอบที่ 2 เม.ย. 61 เทียบ มี.ค. 61, รอบที่ 3 พ.ค. 61 เทียบ เม.ย. 61 จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล)
  ลงทะเบียน 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 61
  ลงทะเบียนผ่าน SMS
  • พิมพ์ "OK" วรรคตามด้วย "หมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 16 หลัก"
  • ส่งมาที่ 061-384-5000
  • จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cleardebt8 หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.- 31 พ.ค. 61 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 61
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  • จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัล ทั้ง 3 รอบ รวม 135 รางวัล ดังนี้
   - รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 18 เม.ย. 61 รวม 45 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนมี.ค. 61 เทียบ ก.พ. 61) ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 61
   - รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 17 พ.ค. 61 รวม 45 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนเม.ย. 61 เทียบ มี.ค. 61) ประกาศวันที่ 5 มิ.ย. 61
   - รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 19 มิ.ย. 61 รวม 45 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน พ.ค. 61 เทียบ เม.ย. 61) ประกาศวันที่ 3 ก.ค. 61
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดี ณ วันสรุปรอบบัญชี มี.ค. 61 สำหรับรอบที่ 1 ณ วันสรุปรอบบัญชี เม.ย. 61 สำหรับรอบที่ 2 ณ วันสรุปรอบบัญชี พ.ค. 61 สำหรับรอบที่ 3 ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ใบอนุญาต เลขที่ 757-759/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์