• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กดเงิน ลุ้นทอง กับอิออนยัวร์แคช ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 61

  8 ก.พ. 61 6,746
  กดเงิน ลุ้นทอง กับอิออนยัวร์แคช ที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 61
  กดเงิน ลุ้นทอง กับอิออนยัวร์แคช
  ระยะเวลา :
  1 ก.พ. - 31 มี.ค. 61
  สถานที่ : ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อสลิป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561 (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS)
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ และ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคช ณ ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ เท่านั้น
  • รายละเอียดของรางวัล
   รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เมื่อมียอดเบิกเงินสดผ่านตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทุก 1,000 บาท ต่อ เซลส์สลิประหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561
   - รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
   - รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 35 รางวัล รางวัลละ 4,913 บาท รวมมูลค่า 171,955 บาท
   รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 271,955 บาท *มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนธันวาคม 2560
  • บริษัทฯ จะจับรางวัลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ , AEON Member News และ ทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
  • บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลรายนั้น
  • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของรางวัลตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • พนักงานของบริษัทและครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง aeon.co.th
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูรายละเอียดสินเชื่อบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์