• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยถูก สวนกระแสค่าครองชีพ ต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน

  9 ม.ค. 61 2,939
  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยถูก สวนกระแสค่าครองชีพ ต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน
  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน
  ดอกเบี้ยถูก! สวนกระแสค่าครองชีพ จากสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
  เงินก้อน...พร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงหมื่นละ 2.25 บาท/วัน
  อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) อัตราดอกเบี้ย
  ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
  พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจ
  ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 หมื่นละ 2.25 บาท/วัน หรือเท่ากับ 15% ต่อปี หมื่นละ 2.56 บาท/วัน หรือเท่ากับ 17% ต่อปี 20% ต่อปี
  18, 24, 36, 48, 60 หมื่นละ 2.34 บาท/วัน หรือเท่ากับ 16% ต่อปี หมื่นละ 2.66 บาท/วัน หรือเท่ากับ 18% ต่อปี
  80,001 - 240,000 บาท 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
  20,001 -  80,000 บาท 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% ต่อปี  26% ต่อปี 26% ต่อปี
  10,000 - 20,000 บาท 12, 18, 24  25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
  เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอพิเศษดังนี้
   - สำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน จะได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.25 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี กรณีลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
   - สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มีรายได้ประจำ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน จะได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.56 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี กรณีลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.25 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เม.ย. 61 เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด - ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท  - ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate) - วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์