• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด K-Express Cash จากกสิกรไทย ขยายเวลารับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน

  3 ส.ค. 60 5,405
  บัตรกดเงินสด K-Express Cash จากกสิกรไทย ขยายเวลารับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน
  บัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน
  พิเศษ 1 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน
  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย    
  ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 20% 18% 10% 9% 1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash
  +
  2) สมัครบริการกดเงินสดโอนไว Cash Day 1 
  ตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท 24% 22% 12% 11%
  ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 26% 14% 13%
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
  เงื่อนไขโครงการบัตรกดเงินสด K-Express Cash อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0% นาน 30 วัน
  1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรกดเงินสด K-Express Cash อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และยื่นสมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 และจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 เท่านั้น
  2. ลูกค้าบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าที่สมัครเข้ามาด้วยโครงการกู้บ้านแถมบัตร โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต ลูกค้าบัตรกดเงินสด K-SME Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ) และโครงการอื่นๆ ที่มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และข้อ 2 มีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษ หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
   3.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้า ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เท่านั้น เพื่อชำระค่าบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) หรือ K-Express Cash for Payroll (สินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย) (แล้วแต่กรณี) และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
   3.2 ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 30 วัน สำหรับลูกค้า ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ)  ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  4. ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  5. ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  7. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อเสนอพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์