• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก ธ.ก.ส.

  12 ก.ค. 60 43,647
  สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก ธ.ก.ส.
  สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
  คุณสมบัติของผู้กู้
  • เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร
  • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
  • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44
  อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)
  รับวงเงินกู้ สุงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
  ระยะเวลาชำระเงินกู้แบ่งเป็น
  • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
  • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี
  หลักประกันเงินกู้
  • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลำดับแรก
  • กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
  • กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
  • กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
  • หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-0555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์