• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรี! ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี เมื่อสมัครบัตร FLASH Plus พร้อมบริการ Sabai Cash จาก ธ.ธนชาต

  4 ก.ค. 60 3,356
  ฟรี! ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี เมื่อสมัครบัตร FLASH Plus พร้อมบริการ Sabai Cash จาก ธ.ธนชาต
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
  ที่ได้รับอนุมัติบัตร พร้อมสมัครใช้บริการโอนงเินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
  จำนวนงวดผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีแรก อัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้น 
  36, 48, 60 งวด 0% อัตราดอกเบี้ยปกติ
  6, 12, 24 งวด 12.99% อัตราดอกเบี้ยปกติ
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน
  ที่สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
  จำนวนงวดผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีแรก อัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้น
  6, 12, 24, 36, 48, 60 งวด 12.99% อัตราดอกเบี้ยปกติ
  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดที่ 28% ต่อปี กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงิน ผ่อนสบาย (Sabai Cash) และชำระคืนเพื่อปิดยอดสินเชื่อให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือน
  เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
  • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับตามรายการส่งเสริมการขายสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus พร้อมสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus หรือบัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทย หรือกรณียกเลิกบัตรฯ เดิม และสมัครบัตรฯ ใหม่ ต้องยกเลิกบัตรฯ เดิม ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 36, 48, 60 งวด หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6, 12, 24 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 รอบบัญชี และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20 - 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • รับของกำนัลพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคล FLASH Plus และได้รับอนุมัติบัตร โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus หรือ บัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทย หรือ กรณียกเลิกบัตรฯเดิม และสมัครบัตรฯ ใหม่ต้องยกเลิกบัตรฯ เดิม ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่ รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว สีเทาดำ มูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดการเบิกถอนเงินสดจากช่องทาง ATM หรือ Cash Transfer ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร และมีคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เป็นเวลา 2 รอบบัญชี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าปัจจุบันเมื่อสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 3 รอบบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 รอบบัญชี และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20 - 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดที่ 28% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้การชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง Thanachart Contact Center โทร. 1770 เท่านั้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือ Thanachart Contact Center โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์