• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดับร้อน ลุ้นรถ กับอิออน เพียงผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น ถึง 31 พ.ค. 60

  28 เม.ย. 60 2,022
  ดับร้อน ลุ้นรถ กับอิออน เพียงผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น ถึง 31 พ.ค. 60
  ดับร้อน ลุ้นรถ กับอิออน เพียงผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ หรือ 0.99% ต่อเดือน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  AEON Summer Cool 2017 Promotion
  ระยะเวลา :
  1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2560
  ประเภทสินค้า : เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
  สถานที่ร่วมรายการ : ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทนอิออนที่ร่วมรายการ
  ข้อความโฆษณา : โปรโมชั่นพิเศษเมื่อผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็นกับอิออน
  • ผ่อน 0% สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ
  • ผ่อน 0.99% ต่อเดือน สำหรับเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  • ลุ้นรับ
   - รางวัลที่ 1 : รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ รุ่น S-CVT มูลค่า 589,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   - รางวัลที่ 2 : จี้ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
   - รางวัลที่ 3 : บัตรของขวัญ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
   รวมทั้งสิ้น 121 รางวัล มูลค่ารวม 789,000 บาท
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  • ระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ? 31 พฤษภาคม 2560
  • ผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น อัตราดอกเบี้ย 0% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรืออัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน นานสูงสุด 48 เดือน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (ดอกเบี้ยข้างต้นเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 20.57% / ปี โดยประมาณ) โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย
  • สมาชิกที่ทำรายการผ่อนเครื่องปรับอากาศ หรือตู้เย็น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ? 31 พฤษภาคม 2560 และได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์/สัญญา โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์
  • ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้นรวม 121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 789,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   - รางวัลที่ 1 : รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ รุ่น S-CVT มูลค่า 589,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   - รางวัลที่ 2 : จี้ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
   - รางวัลที่ 3 : บัตรของขวัญ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
  • มูลค่าของรางวัล เป็นราคาตลาด ณ เดือนมกราคม 2560
  • บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News โดยจะทำการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิกอิออน และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีรายนั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ชิงรางวัล ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาหรือคืนสินค้าในภายหลัง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการจับรายชื่อผู้โชคดีลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะดำเนินการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถมอบ หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • ภาพถ่ายของผู้โชคดี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้
  • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์