• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนทอง ลุ้นรับทองแท่งหนัก 10 บาท กับอิออน

  17 ก.พ. 59 2,560
  ผ่อนทอง ลุ้นรับทองแท่งหนัก 10 บาท กับอิออน
  ผ่อนทองลุ้นรับทองกับอิออน
  • ช่วงเวลา : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559
  • ประเภทสินค้า : ทองคำ
  • สถานที่ร่วมรายการ : ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ
  • รายการส่งเสริมการขาย : ผ่อนทองลุ้นรับทองกับอิออน
   - รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท
   - รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท
   - รางวัลที่ 3 : แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559
  • ผ่อนทองคำดอกเบี้ย 1.29% นานสูงสุด 12 เดือน ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ทำการผ่อนทองคำระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559 และได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/1 สัญญา
  • ลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิ์ชิงรางวัล สำหรับสัญญาที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง ทั้งนี้ การคำนวณรายละเอียดการรับสิทธิ์ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
  • ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้นรวม 151 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,159,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้
   - รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท
   - รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท
   - รางวัลที่ 3 : แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท
  • ราคาของรางวัลทั้งหมดเป็นราคาตลาด ณ เดือนธันวาคม 2558
  • บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และจะประกาศผลรางวัลใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และ AEON Member News และจะทำการแจ้งผลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพในการเป็นสมาชิกบัตร และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่าผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีรายนั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และต้องติดต่อกลับที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
  • บริษัทจะ ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกค้า ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้
  • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการจับรางวัลโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือก www.aeon.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์