• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Personal Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนแรก 8% ต่อปี

  9 ก.ย. 56 1,973
  สินเชื่อส่วนบุคคล Personal Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนแรก 8% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค.56
  สินเชื่อส่วนบุคคล Personal Cash ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ! สำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 8% ในเดือนที่ 1, อัตราดอกเบี้ย 9% ในเดือนที่ 2 และอัตราดอกเบี้ย 10% ในเดือนที่ 3 โดยหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
  • วงเงิน 50,000 - 89,999 บาท ดอกเบี้ย 26% ต่อปี
  • วงเงิน 90,000 - 199,999 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงิน 200,000 - 999,999 บาท ดอกเบี้ย 23% ต่อปี
  • วงเงิน 1,000,000 - 1,199,999 บาท ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
  • วงเงิน 1,200,000 - 1,500,000 บาท ดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  หมายเหตุ: กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อ เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น และวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  2. ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรสแตมป์
  3. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีสำหรับทุกวงเงิน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ให้เฉพาะสมาชิกที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้างและคงสภาพบัญชีสมาชิกปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
  6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น:  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค.56 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์