• เปลี่ยนยางรอบนี้ได้คุ้มสุด! กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงกว่า 12,000 บาท

  31 ม.ค. 63 1,249
  เปลี่ยนยางรอบนี้ได้คุ้มสุด! กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงกว่า 12,000 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือ บัตรเครดิต KTC เปลี่ยนยางรอบนี้ได้คุ้มสุด! เมื่อผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงกว่า 12,000 บาท*
  ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ครบตามกำหนด
  • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 12,000 - 24,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 25,000 - 49,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 50,000 - 119,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
   *สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท
  ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15% เมื่อมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 150 บาท (จำกัดสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  ครอบคลุมแบรนด์ยางรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรชั้นนำ กว่า 500 ร้านค้าทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการ >> AUTOBACS, AUTOBOY, COCKPIT, CONTINENTAL, DUNLOP, FIT Auto, GOODYEAR, MICHELIN, MMS BOSCH, SMBWheel / PPSuperwheel, TYREPLUS, YOKOHAMA
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 63
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ AT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #1 (สำหรับ ต่อที่ 1) หรือตามด้วย #2 (สำหรับ ต่อที่ 1+2) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และรอรับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "เคทีซี" จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ในหมวดรถยนต์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ก่อนการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยส่งข้อความ SMS หรือลงทะเบียนออนไลน์ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  3. กรณีสมาชิกทํารายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการด้วยบัตรฯ ใบเดียวกัน และเป็นรายการเดียวกันเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุดเป็นสําคัญ
  4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนํายอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระแบบเต็มจำนวน, ยอดเบิกถอนเงินสด ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท มาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
  6. สมาชิกบัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้เฉพาะคะแนน KTC FOREVER ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
  7. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 62, 30 พ.ย. 62, 31 ธ.ค. 62, 31 ม.ค. 63, 29 ก.พ. 63, 31 มี.ค. 63, 30 เม.ย. 63)
  8. การคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคํานวณเป็นยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสําเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
  9. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (60 วันหลังจากวันที่ 31 ต.ค. 62, 30 พ.ย. 62, 31 ธ.ค. 62, 31 ม.ค. 63, 29 ก.พ. 63, 31 มี.ค. 63, 30 เม.ย. 63)
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร.02-123-5000 หรือ www.ktc.co.th/autocashback

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ