• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 450,000 บาท* เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

  6 ม.ค. 64 1,008
  รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 450,000 บาท* เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ภายใน 31 ธ.ค. 63
  พิเศษ รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 450,000 บาท* เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 64
  รายละเอียดเงินคืนเข้าบัญชี
  • เบี้ยประกันภัย 500,000 - 999,999 บาทต่อปี รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 10,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 1,000,000 - 2,999,999 บาทต่อปี รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 30,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 3,000,000 - 9,999,999 บาทต่อปี รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 130,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000,000 บาทต่อปีขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 450,000 บาท*
   (เงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัยที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี รวมถึงค่าเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 64
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ (Be Together Unit Linked) 
  3. วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  4. เบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการจะต้องเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ 
  5. การรับเงินคืนเข้าบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 45 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีกรมธรรม์หลายฉบับ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมารวมกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  หมายเหตุ
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ผลประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com
  บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. 02 353 8855 หรือ www.aia.co.th
  รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ