• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่น บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน และ 9 เดือน จาก ธ.กรุงเทพ ให้คุณรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

  21 ม.ค. 62 15,210
  โปรโมชั่น บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน และ 9 เดือน จาก ธ.กรุงเทพ ให้คุณรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
  โปรโมชั่น บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน และ 9 เดือน จาก ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ให้เป้าหมายเป็นจริงได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ กับวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  อัตราดอกเบี้ย
  • บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.375% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี
  เงื่อนไขการรับฝาก
  1. ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
  4. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  5. กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
   - หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
   - หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
  6. รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ