บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน

  ...  

ธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 25 ต.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 2,983 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน... ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน จาก ธ.กรุงไทย ให้ดอกเบี้ยสูงทุกเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศเท่านั้น
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากและเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.60% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  • เงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขสำคัญ
  1. ธนาคารจะรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศเท่านั้น
  2. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนบางส่วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด