บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน

  ...  

ธนาคารไทยเครดิต

วันที่ : 8 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 14,186 คน

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ... ธนาคารไทยเครดิต
ฝากเงินปั๊บ รับดอกเบี้ยทันที*  กับบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  เปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  2.00% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทันที ณ วันฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : กรณีถอนเงินต้น หรือ ปิดบัญชี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร (โดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากร)
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท

  2. ให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "และ", บัญชี "หรือ")

  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)

  4. สำหรับดอกเบี้ยล่วงหน้าหากไม่ได้ถอนออก หรือ นำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือ จำนวนเงินที่ฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)

  5. สามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือ ฝากต่อ) หากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้น

  6. เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ ประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร ในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ วันที่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)

  7. หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนด ผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-697-5454  

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด