บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440"

  ...  

ธนาคารอิสลาม

วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 5,999 คน

โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" - ธ.อิสลาม
โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" เป็นเงินฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 24 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท 
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : 2.00% ต่อปี
การจ่ายผลตอบแทน : ธนาคารจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก คิดคำนวณผลตอบแทนเงินรับฝากตามอัตราผลตอบแทนที่ตกลงกันเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อประกาศจ่ายผลตอบแทนจริงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :  
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาท ในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นในทุกกรณี
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย

 2. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 3. จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (จำกัด 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) ทั้งนี้ ธนาคารไม่อนุญาตให้ขออนุมัติฝากเพิ่มเกิน 20 ล้านบาททุกกรณี
 4. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
 5. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 6. ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีฝากเพื่อได้
 7. เมื่อครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทนเงินฝาก (แบบ"วันชนวัน") ขอแต่ละวงเงิน ธนาคารจะโอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอัฮ์) ที่ผูกคู่โอน ของผู้ฝากเท่านั้น ซึ่งผู้ฝากต้องมี/เปิดบัญชีดังกล่าวควบคู่เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
 8. ไม่อนุญาต ให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีโครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1440" (แบบทบต้น) ทั้งนี้
  - กรณีผู้ฝากที่ครบกำหนดและมาติดต่อทำรายการที่สาขาของธนาคาร ให้สาขาทำการปิดบัญชี (Master Account) ของผู้ฝาก
  - กรณีผู้ฝากที่ครบกำหนดและไม่ได้มาติดต่อทำรายการที่สาขาของธนาคาร ธนาคารจะปิดบัญชี (Master Account) หลังจากที่บัญชี (Sub Account) ครบกำหนดทุกบัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1302 หรือ 02-650-6999  

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด