บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน

  ...  

ธนาคารเกียรตินาคิน

วันที่ : 10 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 6,362 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ... ธ.เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 (ข้อมูล Update วันที่ 1 ก.ค.62)
เงื่อนไขสำคัญ
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ 

 2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของธนาคาร ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

 3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารกำหนด

 4. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ 
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก

 5. เมื่อครบกำหนดเงินฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด