บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน

  ...  

กรุงศรีอยุธยา

วันที่ : 11 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 5,771 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน - ธ.กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคาร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  1.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562  
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร

  • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
เงื่อนไขสำคัญ
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยประจำทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคาร

  4. ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น

  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1572

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด