บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

  ...  

เกียรตินาคิน

วันที่ : 1 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 10,688 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน (เฉพาะลูกค้ารายใหม่) ... ธ.เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะสั้น 3 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)
 วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท  1.50%
 วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท  1.75%
 วงเงินฝากตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป  2.00%
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก

  2. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่รวม คณะบุคคล มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)

  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปต้องฝากไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 30,000,000 บาท

  4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ฝากรายใหม่ตามอัตราที่ระบุไว้ สำหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และตั๋วแลกเงินกับธนาคาร และได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ. 62

  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบเมื่อครบกำหนดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

  6. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

  7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น

  8. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

  9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด