บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

  ...  

ธนาคารเกียรตินาคิน

วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 7,668 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ... ธ.เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 5,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.65% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. ลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เฉพาะรายใหม่เท่านั้น (ผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับธนาคารและได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป)
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ราย (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 7. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด