ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 26 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 11,389 คน

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561
เติมความสุขให้บ้านของเรา กับสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561 รับดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR - 2.85% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.90% ต่อปี
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
วงเงิน/ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
 ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - ปีที่ 3 MRR-2.85% (3.90%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR 

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมอื่นให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
 • เป็นลูกหนี้ที่เป็น PL ที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 24 เดือน ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
การชำระค่างวด
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ทำหน้าที่หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารตามที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับธนาคาร
 • ชำระด้วยตนเองกับ ธอส./ชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ธอส.
 • ชำระผ่านธนาคารที่มีข้อตกลงกับ ธอส.
 • ช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด