ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

  ...  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ : 12 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด: 15,076 คน

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ... ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
วงเงินกู้ขั้นสูง
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
อัตราดอกเบี้ย
คิดอัตรา 16% ต่อปี
การคิดดอกเบี้ย
คิดคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ (เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)
 • ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด