• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

  29 เม.ย. 64 556
  สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% เฉพาะเดือนที่ 1 - 12 สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ ที่โอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ ของสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
  • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
  เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล ของสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) มาประกอบการพิจารณา
  • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) มาประกอบการพิจารณา
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติ Speedy Loan Balance Transfer
  เงื่อนไขโปรโมชั่นการรับและการใช้ Central Gift Voucher สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN
  • เมื่อลูกค้าสมัครสินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer ได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ Central Gift Voucher ตามมูลค่าวงเงินกู้ที่กำหนด ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 01 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • ลูกค้าที่ได้รับ Central Gift Voucher ตามวงเงินกู้ที่กำหนดธนาคารจะส่ง Central Gift Voucher ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งแก่ธนาคารไว้
  • ลูกค้าที่ได้รับ Central Gift Voucher ต้องยังคงสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่จัดส่ง
  • จำกัดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 บัญชีเงินกู้ / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • เงื่อนไขในการใช้ Central Gift Voucher เป็นไปตามที่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กำหนดไว้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์