• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กดเงิน หรือ ผ่อนสินค้า ง่ายๆ ด้วย QR Code รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท จากอิออน

  29 ต.ค. 63 906
  กดเงิน หรือ ผ่อนสินค้า ง่ายๆ ด้วย QR Code รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท จากอิออน
  กดเงิน หรือ ผ่อนชำระโดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  • ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • สถานที่ : ตู้เอทีเอ็มอิออน, ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ, ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ AEON Happy Pay (อิออน แฮปปี้ เพย์)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ (บัตรสมาชิกฯ) ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคชโดยไม่ใช้บัตร หรือใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชโดยไม่ใช้บัตร ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน 2563 -31 ธันวาคม  2563
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอด เบิกถอนเงินสด และ/หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) ดังนี้
   1) เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 39,999 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
   2) เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะคำนวณการให้เครดิตเงินคืน จากยอดการเบิกถอนเงินสด หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม  2563 เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
   1) ยอดใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช โดยไม่ใช้บัตร (สแกนผ่าน QR CODE กับเครื่อง EDC ของร้านค้าสมาชิกอิออนเท่านั้น)
   2) ยอดเบิกถอนเงินสด โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) ที่ ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย
   หมายเหตุ: วงเงินเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงืนคืน เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการ เบิกถอนเงินสด และ/หรือผ่อนชำระสินค้า โดยไม่ใช้บัตร (ผ่านการสแกน QR CODE) เท่านั้น ลูกค้าที่ทำรายการโดยใช้บัตร ไม่สามารถรวมยอดกับการใช้บริการเบิกถอนเงินสด และ/หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง AEON THAI MOBILE Application (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • การรับเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกและมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน หรือ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท หรือ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เพียงใบเดียวเท่านั้น ตามประเภทบัตรสมาชิกที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามา
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ในรอบบัญชี 2 มกราคม 2564 ดังนี้
   1) ยอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 39,999 บาทขึ้นไป มียอดคงค้างในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไป
   2) ยอดสะสมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป มียอดคงค้างในบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป
   ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้าทำการชำระยอดปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 มกราคม 2564 หรือในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขเครดิตเงินคืนข้อใดข้อหนึ่ง
  • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งการชำระเงินของผู้ถือบัตรในรอบบัญชีถัดไป
  • บริษัทฯ จะทำการให้เครดิตเงินคืนตามยอดเงินคงค้างที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินค้างชำระเพื่อรับเครดิตเงินคืนในยอดคงค้างถัดไป
  • กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   2) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   3) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
   4) หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์