• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรสมาชิกอิออน...สมัครง่าย รับบัตรเลย พร้อมรับของสมนาคุณอีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้ - 31 ม.ค. 63

  18 ธ.ค. 62 2,549
  บัตรสมาชิกอิออน...สมัครง่าย รับบัตรเลย พร้อมรับของสมนาคุณอีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้ - 31 ม.ค. 63
  สมัครง่าย รับบัตรเลย
  • ระยะเวลา : 1 ธค. 62 - 31 มค. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และ ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร)
  • สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 26562 - 31 มกราคม 2563 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ("บัตรสมาชิกอิออนฯ") และ ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร)
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และ ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร) และได้รับอนุมัติ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของสมนาคุณ หมอนตุ๊กตาผ้าห่มซาฟารี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 295 บาท
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ และออกบัตรที่สาขา ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครบัตรตามลำดับการอนุมัติ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติเท่านั้น
  • พิเศษรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติและออกบัตรที่สาขาอิออน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 เท่านั้น
   - รับ 1 สิทธิ์ : เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ บัตรสมาชิกอิออน, บัตรเครดิตอิออน โกลด์, บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ, บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม (วีซ่า/วีซ่าเพย์เวฟ/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี)
   - รับ 5 สิทธิ์ : เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติแบบ ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร) ลุ้นรางวัล รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 165,300 บาท รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 900 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 90,000 บาท รวมทั้งสิ้น 118 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 555,300 บาท
   - รับ 1 สิทธิ์ : เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติแบบ ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร) ลุ้นรางวัล โทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 11 Pro ขนาดความจุ 64 GB จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 35,900 บาท รวมมูลค่า 143,600 บาท รวมของรางวัลทั้งสิ้น 122 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 698,900 บาท
  • การรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล สิทธิ์ได้รับตามจำนวนบัตรที่ได้รับการอนุมัติ
  • การรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะบัตรสมาชิกอิออน,  ดิจิตอล ยัวร์แคช (วงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้บัตร) บัตรเครดิตอิออน โกลด์, บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม (วีซ่า/วีซ่าเพย์เวฟ/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) และได้รับการอนุมัติและออกบัตรที่สาขาอิออนเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทาง www.aeon.co.th
  • ผู้ได้รับรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดแต่ละรางวัล เพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นได้
  • มูลค่าของกำนัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน พ.ย. 62 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของกำนัลไม่ว่ากรณีใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของกำนัล
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของรางวัลและของสมนาคุณตามรายการดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัลและสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการมอบของกำนัลและสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัลและสิทธิประโยชน์
  • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง www.aeon.co.th และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์