• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรสมาชิกอิออน...วันนี้ รับฟรี!! หมอนตุ๊กตาซาฟารี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 295 บาท

  12 ก.ย. 62 1,465
  สมัครบัตรสมาชิกอิออน...วันนี้ รับฟรี!! หมอนตุ๊กตาซาฟารี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 295 บาท
  สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคชที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)
  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
  สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ
  สมัครบัตรสมาชิกอิออนและได้รับอนุมัติ รับหมอนตุ๊กตาซาฟารี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 295 บาท
  หมายเหตุ : รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศเท่านั้น สมัครออนไลน์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ("บัตรสมาชิกอิออนฯ") เท่านั้น
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และได้รับอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของสมนาคุณหมอนตุ๊กตาซาฟารี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 295 บาท
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครบัตรสมาชิกตามลำดับการอนุมัติ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณเฉพาะผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออนครั้งแรกเท่านั้น ในกรณีลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนใหม่ เนื่องจากบัตรชำรุด บัตรสูญหาย บัตรหมดอายุ ไม่สามารถรับของสมนาคุณได้
  • ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของสมนาคุณตามรายการดังกล่าว กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์