• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยถูกสำหรับพนักงาน และลูกจ้างเอกชน ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี

  17 ก.ค. 62 923
  สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยถูกสำหรับพนักงาน และลูกจ้างเอกชน ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี
  วัตถุประสงค์การยื่นกู้
  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
  • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
  • กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  วงเงิน
  • วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกัน
  ระยะเวลาผ่อน
  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  แบบที่ 1
  ปีที่ 1 = 3.30% ต่อปี
  ปีที่ 2-3 = MRR - 3.45% (3.30%) ต่อปี
  ปีที่ 4-5 = MRR - 1.50% (5.25%) ต่อปี
  ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี 
  กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่อปี 
  กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR - 0.50% ต่อปี 
  กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR 
  แบบที่ 2
  ปีที่ 1 = 3.15% ต่อปี 
  ปีที่ 2-3 = MRR - 3.60% (3.15%) ต่อปี 
  ปีที่ 4-5 = MRR - 1.65% (5.10%) ต่อปี 
  ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR - 1.00% ต่อปี 
  กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR - 0.75% ต่อปี 
  กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR - 0.50% ต่อปี 
  กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
  หมายเหตุ
  • ลูกค้าที่สามารถใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   - ลูกค้าที่เป็น หรือ เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
   - ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากญาติพี่น้องที่เป็น หรือ เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
  • นิยามคำว่า "ญาติพี่น้อง" หมายถึง บิดา มารดา บุตร พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ที่มีสายโลหิตร่วมกัน รวมถึง คู่สมรสจดทะเบียน และคู่สมรสไม่จดทะเบียน
  • ลูกค้าต้องแสดงเอกสาร / หลักฐาน เพื่อยืนยันสถานะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้กู้และผู้แนะนำ โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่รับเรื่องยื่นกู้เป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของเอกสาร / หลักฐานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอพิจารณาอนุมัติ
  ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์