• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด Speedy Cash ช้อปมือถือใหม่ ผ่อนจ่าย สบายกระเป๋า ในงาน Thailand Mobile Expo 2019 0% นานสูงสุด 36 เดือน

  31 พ.ค. 62 1,096
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash ช้อปมือถือใหม่ ผ่อนจ่าย สบายกระเป๋า ในงาน Thailand Mobile Expo 2019
  ช้อปมือถือใหม่ ผ่อนจ่าย สบายกระเป๋า 0% นานสูงสุด 36 เดือน เมื่อซื้อสินค้าสำหรับรุ่นและร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรกดเงินสด SPEEDY CASH ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
  *เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") ผ่อน 0 % สูงสุดนาน 36 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการภายในงาน Thailand Mobile Expo เมื่อมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash โดยเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 4 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 6 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 10 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 12 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 15 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระ นาน 18 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 20 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 24 เดือน และเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป รับสิทธิผ่อนชำระนาน 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562
  • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานที่ให้บริการก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์