• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กู้เงิน กู้บ้าน กู้รถ กับ SCB ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

  18 เม.ย. 62 967
  กู้เงิน กู้บ้าน กู้รถ กับ SCB ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
  สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน (Home Loan), สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (Home Loan Top Up), สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash), สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (My Home My Cash Top Up), สินเชื่อรถยนต์ (Car Loan), สินเชื่อรถคือเงิน (My Car My Cash), และสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan) ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารและเบิกจ่ายเงินกู้หรือเงินสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562
  เงื่อนไข
  • สินเชื่อบ้าน (Home Loan) และสินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (Home Loan Top Up) ทุก 1 ล้านบาท รับ 1 สิทธิ์, (เศษของ 1 ล้านบาท รับเพิ่ม 1 สิทธิ์) สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash) และสินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (My Home My Cash Top Up) ทุก 1 ล้านบาท รับ 3 สิทธิ์, (เศษของ 1 ล้านบาท รับเพิ่ม 3 สิทธิ์) สินเชื่อรถยนต์ (Car Loan) ทุก 1 คัน รับ 1 สิทธิ์, สินเชื่อรถคือเงิน (My Car My Cash) เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น ทุก 1 คัน รับ 3 สิทธิ์, ไม่นับรวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถได้เพิ่ม (My Car My Cash Top Up) ทุกชนิด, สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan) ทุก 1 บัญชี รับ 1 สิทธิ์
  • กรณีมีผู้รับสินเชื่อมากกว่า 1 ราย ในสินเชื่อเดียวกัน ธนาคารจะใช้รายชื่อผู้รับสินเชื่อหลักเพียงท่านเดียวในการชิงรางวัล ได้แก่
   - รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ รวมน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 197,000 บาท
   - รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ รวมน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 98,500 บาท
   - รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ รวมน้ำหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 39,400 บาท
   - รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ รวมน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 19,700 บาท
  • รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล มูลค่าทั้งหมด 1,674,500 บาท โดยราคาทองคำเป็นไปตามราคาตลาด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับสร้อยคอทองคำที่น้ำหนักแตกต่างกัน แต่รวมน้ำหนักแล้วเท่ากับจำนวนน้ำหนักในแต่ละรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกันและทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 35/2 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรางวัลทาง www.scb.co.th ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. และรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล โดยจะต้องนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  • ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  • การจับชิ้นส่วนหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อซ้ำกัน ธนาคารจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนใหม่ให้ได้ผู้โชคดีรายใหม่ทดแทน
  • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และมีสถานะผ่อนชำระเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ที่ทำไว้กับธนาคารอยู่จนถึงขณะรับรางวัล
  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นใดเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือของบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
  • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน และธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ใบขออนุญาตเลขที่ 73/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์