• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เคลียร์หนี้ซีซั่น 10 กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD เคลียร์มากถึง 10 รอบ ลุ้นได้ทุกเดือน ตลอดปี

  6 ก.พ. 62 2,311
  เคลียร์หนี้ซีซั่น 10 กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD เคลียร์มากถึง 10 รอบ ลุ้นได้ทุกเดือน ตลอดปี
  เคลียร์หนี้ ซีซั่น 10 เคลียร์ให้มากกว่า ถึง 10 รอบ ลุ้นกันได้ทุกเดือน กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD
  รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เคลียร์หนี้ ซีซั่น 10
  เพียงมียอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้าและคงค้างทุกวัน อย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
  • รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 10 รางวัล (จับรางวัล 10 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 350 รางวัล (จับรางวัล 10 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
  จำนวนของรางวัลรวม 360 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cleardebt10 หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  • จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัล ทั้ง 10 รอบ รวม 360 รางวัล ดังนี้
   - รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 17 เม.ย. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนมี.ค. 62 เทียบ ก.พ. 62) ประกาศวันที่ 30 เม.ย. 62
   - รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 16 พ.ค 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนเม.ย. 62 เทียบ มี.ค. 62) ประกาศวันที่ 31 พ.ค. 62
   - รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 18 มิ.ย. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนพ.ค. 62 เทียบ เม.ย. 62) ประกาศวันที่ 28 มิ.ย. 62
   - รอบที่ 4 จับรางวัลวันที่ 17 ก.ค. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนมิ.ย. 62 เทียบ พ.ค. 62) ประกาศวันที่ 31 ก.ค. 62
   - รอบที่ 5 จับรางวัลวันที่ 16 ส.ค. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนก.ค. 62 เทียบ มิ.ย. 62) ประกาศวันที่ 30 ส.ค. 62
   - รอบที่ 6 จับรางวัลวันที่ 16 ก.ย. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนก.ย. 62 เทียบ ส.ค. 62) ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 62
   - รอบที่ 7 จับรางวัลวันที่ 16 ต.ค. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนก.ย. 62 เทียบ ส.ค. 62) ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 62
   - รอบที่ 8 จับรางวัลวันที่ 15 พ.ย. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนต.ค. 62 เทียบ พ.ย. 62) ประกาศวันที่ 29 พ.ย. 62
   - รอบที่ 9 จับรางวัลวันที่ 16 ธ.ค. 2562 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนพ.ย. 62 เทียบ ต.ค. 62) ประกาศวันที่ 31 ธ.ค. 62
   - รอบที่ 10 จับรางวัลวันที่ 16 ม.ค. 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือนธ.ค. 62 เทียบ พ.ย.62) ประกาศวันที่ 31 ม.ค. 63
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดี ณ วันสรุปรอบบัญชีมี.ค. 62 สำหรับรอบที่ 1, ณ วันสรุปรอบบัญชี เม.ย. 62 สำหรับรอบที่ 2, ณ วันสรุปรอบบัญชี พ.ค. 62 สำหรับรอบที่ 3 ,ณ วันสรุปรอบบัญชี มิ.ย. 62 สำหรับรอบที่ 4, ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ค. 62 สำหรับรอบที่ 5, ณ วันสรุปรอบบัญชี ส.ค. 62 สำหรับรอบที่ 6, ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.ย. 62 สำหรับรอบที่ 7, ณ วันสรุปรอบบัญชี ต.ค. 62 สำหรับรอบที่ 8, ณ วันสรุปรอบบัญชี พ.ย. 62 สำหรับรอบที่ 9, ณ วันสรุปรอบบัญชี ธ.ค. 62 สำหรับรอบที่ 10,ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่น
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ หรือสอบถาม
  • ใบคำขอ เลขที่ 220/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์