• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เพื่อนชวนเพื่อนขอสินเชื่อทะเบียน รับค่าแนะนำต่อคันสูงสุด 1,000 บาท จากเงินติดล้อ

  10 ธ.ค. 61 806
  เพื่อนชวนเพื่อนขอสินเชื่อทะเบียน รับค่าแนะนำต่อคันสูงสุด 1,000 บาท จากเงินติดล้อ
  พิเศษ! สำหรับลูกค้าเงินติดล้อ และผู้ค้ำประกันเท่านั้น
  เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อทะเบียน และผู้ค้ำประกันเท่านั้น
  รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก 50,000 บาทขึ้นไป รับ 1,000 บาท
  20,000 - 49,999 บาท รับ 500 บาท
  รถมอเตอร์ไซค์ รับ 200 บาทต่อคัน
  ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ (ยื่นเอกสารที่เงินติดล้อ)
  เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม
  • รับเงินสด แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
  • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ
  ระยะเวลารับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว
  • รับเงินสดได้ทันทีที่สาขาผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
  • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วัน
  หมายเหตุ
  • ผู้แนะนําจะได้รับค่าแนะนําเฉพาะการแนะนําผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด
  • ผู้แนะนําที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อหรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของ บริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนําเฉพาะผู้แนะนําที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัครรายการเพื่อนแนะนําเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กําหนด
  • ผู้แนะนํารับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
  • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนําอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนําแก่ผู้แนะนําที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
  • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนํา
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
  • เงินค่าแนะนําที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนําในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนําของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนํา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จํากัด และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์