• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นทอง ลุ้นล้าน กับสินเชื่ออิออนยัวร์แคช วันนี้ - 28 ก.พ. 60 เท่านั้น

  12 ม.ค. 60 2,277
  ลุ้นทอง ลุ้นล้าน กับสินเชื่ออิออนยัวร์แคช วันนี้ - 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
  ลุ้นทอง ลุ้นล้าน กับอิออนยัวร์แคช เมื่อเบิก ถอน หรือโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป หรือผ่อนชำระค่าสินค้าที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 สัญญา หรือ 1 เซลส์สลิป หรือการทำสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคล ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 สัญญา (ไม่ต้องลงทะเบียน SMS)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนรูปแบบใหม่ และบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ที่ใช้บริการวงเงินสินเชื่ออิออนยัวร์แคช เท่านั้น
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ ที่ บิ๊กซี โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ สาขาอิออน เท่านั้น
  • รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลดังนี้
   - สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเบิกเงินหรือโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 เซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS) โดยสามารถใช้บริการสินเชื่อยัวร์แคชจากการกดเงินจากตู้เอทีเอ็มอิออน ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เบิกเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เบิกเงินสดที่ไปรษณีย์ โอนเงินให้ผู้รับเงินปลายทางรับที่ไปรษณีย์ไทย หรือบริการโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชระหว่างบัตรสมาชิกยัวร์แคชเท่านั้น
   - ผ่อนชำระค่าสินค้ากับสินเชื่ออิออน (Hire Purchase / Purpose Loan) โดยมียอดผ่อนสินค้า ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 สัญญา หรือ 1 เซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์ ที่ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
   - ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลที่สาขาอิออน (Personal Loan) ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 สัญญา
  • รายละเอียดของรางวัล
   รางวัลที่ 1  - ทองคำแท่งมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   รางวัลที่ 2  - บัตรของขวัญมูลค่า 900 บาท 200 รางวัล รวมมูลค่า 180,000 บาท
   รวมของรางวัล 201 รางวัล มูลค่ารวมทั้งหมด 1,180,000 บาท
  • บริษัท จะจับรางวัล ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 เมษายน 2560  ผ่านทางสาขาของบริษัท ทั่วประเทศ, AEON Member News และ ทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
  • บริษัท จะดำเนินการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
  • ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร และต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับรางวัล หากปรากฏว่า ผู้โชคดีรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรายนั้น
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • บริษัท จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน ธันวาคม 2559
  • ภาพถ่ายของผู้โชคดี ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่สามารถใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
  • บริษัท มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ กรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • พนักงานของบริษัท และครอบครัว รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินการจับรางวัล โดยให้ถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านทาง  www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือ www.aeon.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์