• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • คิดถึงเรื่องบ้าน คิดถึงทีเอ็มบี

  28 มี.ค. 59 2,001
  คิดถึงเรื่องบ้าน คิดถึงทีเอ็มบี
  สิทธิพิเศษที่ได้รับ
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก
  • ได้รับการยกเว้น ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
  1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)
  2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
  3. สมัครบัตรเดบิต TMB
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะกรณีซื้อบ้านใหม่จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
  ระยะเวลา กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม
  3 ประเภท 
  กู้บ้านเพียงอย่างเดียว
  หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
  3 ปีแรก คงที่ 3.75% ต่อปี คงที่ 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.275% ต่อปี MRR - 2.025% ต่อปี
  EIR 5.06% ต่อปี 5.40%
  ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน
  วงเงิน
  (บาท)
  ระยะเวลากู้
  10 ปี 20 ปี  30 ปี 35 ปี
  1,000,000 11,500 7,700 6,500 6,300
  1,500,000 17,300 11,500 9,800 9,400
  2,000,000 23,000 15,300 13,000 12,500
  2,500,000 28,800 19,100 16,300 15,600
  3,000,000 34,500 22,900 19,500 18,700
  4,000,000 46,000 30,500 26,000 24,900
  5,000,000 57,500 38,100 32,500 31,100
  *ตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า
  ซึ่งการผ่อนชำระจริงนั้น ธนาคารจะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ
  เงื่อนไข
  • ธนาคารจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้มูลค่า 1,000 บาทต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท / กรณีสมัครสินเชื่อบ้านพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ตามที่จ่ายจริง 0.01% ของวงเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยจะโอนเงินดังกล่าวให้ผู้กู้ภายใน 7 วันทำการ หากไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน / กรณียกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลัง ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้นโดยคำนวณจากเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี / MRR = 8.025% ต่อปี ณ วันที่ 17 มิ.ย. 58
  • กรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนด (Pre-Payment Fee) ในอัตรา 3% ต่อปีของจำนวนเงินต้นคงเหลือที่ชำระคืนก่อนกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคารซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์