• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โอกาสเพื่อเริ่มใหม่ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี กับสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

  13 ม.ค. 59 2,772
  โอกาสเพื่อเริ่มใหม่ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี กับสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
  โอกาสเพื่อเริ่มใหม่ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์ วันนี้ - 30 เม.ย. 59
  อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 9% ต่อปี ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป 20,000 บาทขึ้นไป
  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน สูงสุด 36 เดือน สูงสุด 60 เดือน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้า 1 ราย สามารถเลือกได้เพียง 1โปรแกรมเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 ดือน
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
  • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน สิ้นอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
  • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์