• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เจ็บไข้ ยิ้มได้ จ่ายสบายกับบัตรเครดิต KTC ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ นานสูงสุด 10 เดือน

  20 เม.ย. 64 481
  เจ็บไข้ ยิ้มได้ จ่ายสบายกับบัตรเครดิต KTC ผ่อนค่ารักษาพยาบาล นานสูงสุด 10 เดือน
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต KTC เจ็บไข้ ยิ้มได้ จ่ายสบาย ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
  • ผ่อนค่ารักษาพยาบาลด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 0.69% ต่อเดือน นาน 3 - 10 เดือน หรือ
  • ผ่อนค่ารักษาพยาบาลด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% นาน 3, 6, และ 10 เดือน เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER 50% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อแลกรับสิทธิ์
  ช่องทางทำรายการ : สมาชิกบัตรฯ โทรเข้า KTC PHONE 02 123 5000 กด 4 เพื่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลเป็นยอดผ่อนชำระ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") และใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE ("รายการผ่อนชำระ") ณ โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  2. สมาชิกจะต้องแจ้งทำรายการผ่อนชำระ ทาง KTC Phone 02 123 5000 กด 4 ก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น
  3. กรณีแจ้งทำรายการผ่อนชำระแล้วสมาชิกไม่สามารถยกเลิกรายการได้
  4. สมาชิกจะได้รับคะแนน KTC ทุกประเภท ตามยอดเรียกเก็บในแต่ละงวด ยกเว้นบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภทที่มียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และบัตรเครดิต KTC UNIONPAY ทุกประเภทที่มียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ MCC 8062
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาล/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  เงื่อนไขการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยฯ 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
  1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC-SCG VISA PURCHASING และ บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ ในรายการผ่อนชำระ สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมเซลส์สลิปได้ แต่จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ร่วมรายการเท่านั้น) โดยสามารถผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.69% ต่อเดือน นาน 3, 6 และ 10 เดือน
  3. กรณีแจ้งปิดยอดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ สมาชิกจะต้องชำระยอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยฯ ที่เหลือทั้งหมด
  เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระ
  1. สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
  2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน 50% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แลกรับสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการยอดใช้จ่ายดังกล่าว มาเป็นยอดผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ได้นาน 3, 6 และ 10 เดือน โดยแจ้งความประสงค์ในการรับสิทธิ์ ผ่านทาง KTC Phone 02 123 5000 กด 4 ก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนเพียงพอในการแลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  4. กรณีสมาชิกชำระยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ 0% ก่อนครบกำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์