• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! Teddy House Sport Bag เมื่อสมัครบริการหักบัญชีกับบัตร K-Express Cash

  23 พ.ค. 59 1,818
  รับฟรี! Teddy House Sport Bag เมื่อสมัครบริการหักบัญชีกับบัตร K-Express Cash
  บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ดีอย่างไร?

  ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  เงื่อนไขโครงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย เพื่อชำระสินเชื่อ K-Express Cash รับของกำนัล Teddy House Sport Bag
  • สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย เพือชำระสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 รับของกำนัล กระเป๋า Teddy House Sport Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,250 บาท
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กสิกรไทย หรือบัญชีกระแสรายวันกสิกรไทย เพื่อใช้หักบัญชีอัตโนมัติ พร้อมยื่นเอกสารในการสมัครบริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ดังนี้
   - ใบสมัคร/หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าใช้จ่ายสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ที่กรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
   - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิยกเลิกการให้ของกำนัลในกรณีที่ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระยอดหนี้ค้างชำระของสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ทุกประเภทได้ตามจำนวนที่แจ้งในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ หรือกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทยก่อนการจัดส่งของกำนัล
  • บริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Auto Payment) คือบริการหักเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) แต่เพียงผู้เดียว (บัญชีเดียว) ที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น เพื่อชำระหนี้ของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว โดยมีจำนวนเงินหักบัญชีในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนยอดหนี้คงค้างชำระตามใบแจ้งยอดสินเชื่อ หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครใช้บริการตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิรับของกำนัล
  • ธนาคารกสิกรไทยจะจัดส่งของกำนัลให้กับผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน เมื่อสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของกำนัลชำรุด เสียหาย อันเกิดจากการจัดส่งและขนส่งทางไปรษณีย์
  • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สุด
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  • สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04 หรือ www.kasikornbank.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์