• หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้")

  23 ส.ค. 64 162
  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้")
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้")
  หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 - 3.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  • ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2782-2400
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
  วันเสนอขาย
  • ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย วงเงิน 50,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 - 3.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี 6 เดือน
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2782-2400
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน