• หุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564

  16 มิ.ย. 64 271
  หุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ "A" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (สำหรับรุ่น 3 ปี และ 4 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน)
  เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
  คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2564 จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ  Money Connect by Krungthai สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111
  คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
  หมายเหตุ : อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน