• หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  25 มี.ค. 64 496

  หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) ("หุ้นกู้")
  หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 8 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  • ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
  วันเสนอขาย
  • ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย วงเงิน 5,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย)
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี 8 เดือน
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A+(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน