ลงทุนหลักทรัพย์

หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 2,373 คน

หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" หุ้นกู้มีอายุ [2 ปี 6 เดือน] และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.75 ต่อปี] จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนทั่วไป ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
วันเสนอขาย วันที่ [16, 19 - 21] กุมภาพันธ์ 2561 
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.75] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
อายุหุ้นกู้ [2 ปี 6 เดือน]
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มีตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
     
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111 
คำเตือน : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล กับสำนักงาน กลต. และยังไม่มีผลบังคับใช้และหุ้นกู้ทุกรุ่นไม่เปิดให้ผู้เยาว์จองซื้อ
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ลงทุนหลักทรัพย์ล่าสุด