• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ รับ Cash Back สูงสุด 3,000 บาท

  2 เม.ย. 64 142
  สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ รับ Cash Back สูงสุด 3,000 บาท
  สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 รับ Cash Back สูงสุด 3,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ

  รับประกันภัยชีวิตโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  เบี้ยประกันภัยสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร) *ปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ของธนาคาร
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  • การพิจารณารับประกันและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิต
   ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมิได้มีการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์
  2. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามแผนประกันที่ลูกค้าสมัคร ได้แก่ เบี้ยประกันต่ำกว่า 20,000 บาท จะได้รับเงินคืน 1,000 บาท/กรมธรรม์/ท่าน หรือเบี้ยประกันตั้งแต่ 20,000 - 49,999 บาท จะได้รับเงินคืน 2,000 บาท/กรมธรรม์/ท่าน หรือเบี้ยประกันตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับเงินคืน 3,000 บาท/กรมธรรม์/ท่าน
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเฉพาะบัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น โดยบัญชีจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม และบัญชีจะต้องคงสถานะเคลื่อนไหวอยู่ในขณะที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์มีบัญชีออมทรัพย์มากกว่า 1 บัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัญชีออมทรัพย์ของผู้ถือกรมธรรม์ในการโอนเงินคืน ทั้งนี้ หากผู้ถือกรมธรรม์ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือมีแต่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนดังกล่าวในทุกกรณี
  4. ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
   - สำหรับแผนประกันที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
   - สำหรับแผนประกันที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   - สำหรับแผนประกันที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
   - สำหรับแผนประกันที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินคืนเป็นของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  7. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขของแผนประกันภัยก่อนขอสมัครเอาประกันภัย
  8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ