• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เพียงชวนเพื่อนทุกๆ 2 คน ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB Thai Digital Banking

  2 พ.ย. 63 362
  รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เพียงชวนเพื่อนทุกๆ 2 คน ดาวน์โหลดแอป CIMB Thai Digital Banking*
  ชวนปุ๊บ ชิลปั๊บ รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อชวนเพื่อนทุกๆ 2 คน ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB Thai Digital Banking
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เพียงชวนเพื่อนทุกๆ 2 คน ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 

  2. ต้องเป็นลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ใดก็ได้กับธนาคารและลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน โดยระบุรายละเอียดของลูกค้าและผู้ที่ลูกค้าแนะนำ ผู้ที่ลูกค้าแนะนำต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจนเสร็จสิ้น และต้องยังคงสถานะเข้าใช้แอปได้เป็นปกติจนกว่าลูกค้าจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven โดยธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผู้ที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven พร้อม link M-Coupon 7-Eleven ผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ภายในระยะเวลา 15 วันทำการหลังจากวันที่ผู้ที่ลูกค้าแนะนำทุกๆ 2 คนลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB Thai Digital Banking ตามขั้นตอนและเงื่อนไขของธนาคารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังกล่าว

  3. กรณีมีผู้ที่ลูกค้าแนะนำซ้ำกัน ธนาคารจะให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่แนะนำก่อน โดยตรวจสอบจากการลงทะเบียนและการระบุรายละเอียดของลูกค้าและผู้ที่ลูกค้าแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นหลัก

  4. หากท่านต้องการแนะนำเพื่อนเพิ่ม สามารถกด "เพิ่มรายชื่อ" เพื่อเพิ่มรายชื่อเพื่อนที่ต้องการแนะนำ โดยสูงสุดไม่เกิน 20 ท่าน ทั้งนี้ ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด

  5. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแนะนำเพื่อน หรือสิทธิ์การรับ M-Coupon 7-Eleven ในทุกกรณี

  6. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่ลูกค้าแนะนำ ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร รวมทั้งลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่ลูกค้าแนะนำทราบถึงรายละเอียด การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

  7. ลูกค้าต้องได้รับความยินยอมการจากผู้ที่ลูกค้าแนะนำสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ลูกค้าแนะนำดังกล่าวแก่ธนาคาร

  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ 

  9. กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMBT Care Center โทร. 02 626 7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ