• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

  7 ต.ค. 63 497
  รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย 
  รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking 
  อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
  ไม่เกิน 10,000 (A) 0.20%
  ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 (B) 2.00%
  ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 (C) 1.00%
  ส่วนที่เกิน 100,000 (D) 0.20%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.20%, (B) = 0.20% - 1.64%, (C) = 1.32% - 1.64%, (D) = 0.20% - 1.32%
  หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร)
  สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชีและยืนยันตัวตน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เท่านั้น!
  • ลูกค้าที่ใช้บริการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย เสร็จเรียบร้อย
  • ลูกค้าต้องไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าต้องใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ให้สำเร็จ จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven
  • ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 14 วันทำการ หลังเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการ
  • ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/digital-banking/test1.html
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. ลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท
   - เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
   - ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
  2. ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking พร้อมกัน ภายในวันเดียว จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven
  3. ลูกค้าจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 14 วันทำการ หลังเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการ
  4. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven นั้นๆ ทันที
  5. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ จำกัด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
  6.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน M-Coupon 7-Eleven ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  7. ธนาคารฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ