• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking

  4 ส.ค. 63 602
  รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย*
  รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563
  อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี) 
  ไม่เกิน 10,000 (A) 0.20%
  ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 (B) 2.00%
  ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 (C) 1.00%
  ส่วนที่เกิน 100,000 (D) 0.20%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.20%, (B) = 0.20% - 1.64%, (C) = 1.32% - 1.64%, (D) = 0.20% - 1.32%
  หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. เฉพาะลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่สมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
   - เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
   - ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
  2. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking พร้อมกัน ภายในวันเดียว จึงจะได้รับ Starbucks e-Coupon
  3. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon นั้นๆ ทันที
  4. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ จำกัด 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 4,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
  5. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ทาง www.cimbthai.com ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารฯ และผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02-626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ