• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นทองกองโต ฉลอง 75 ปี กรุงศรี แจกทองคำแท่งหนัก 12 บาท เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

  17 เม.ย. 63 1,039
  ลุ้นทองกองโต ฉลอง 75 ปี กรุงศรี แจกทองคำแท่งหนัก 12 บาท เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
  ลุ้นทองกองโต ฉลอง 75 ปี กรุงศรี แจกทองคำแท่งน้ำหนัก 12 บาท (ราคา ณ วันที่ 20 ม.ค. 63) มูลค่ารางวัลละ 269,400 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,347,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลง่ายๆ เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
  ระยะเวลาแคมเปญ : วันนี้ - 30 เม.ย. 63
  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563 จะได้รับจำนวนสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  2. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการและจำนวนสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ รับจำนวน 5 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตร หรือ
   - ลูกค้าที่ซื้อแผนกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure (ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเที่ยว) รับจำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ หรือ
   - ลูกค้าที่ซื้อแผนกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure (ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี) รับจำนวน 10 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ หรือ
   - ลูกค้าที่สมัคร Krungsri Boarding Card รับจำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตร
   ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลด้วยเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งของรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้ได้แก่ รางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 12 บาท (ราคา ณ วันที่ 20 ม.ค. 63) มูลค่ารางวัลละ 269,400 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,347,000 บาท (ไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล)

  4. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ หรือการรับประกันของสินค้าของรางวัล กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า กรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง

  5. ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนออกจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วตัดออกเป็นชิ้นส่วน และนำมาทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

  6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.krungsri.com ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

  7. ธนาคารจะทำการติดต่อผู้โชคดีเพื่อให้มารับรางวัล และผู้โชคดีต้องเดินทางมาแสดงตนเพื่อขอรับรางวัลด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 สายงานส่งเสริมการตลาดลูกค้ารายย่อย เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการธนาคาร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี)

  8. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานะการถือครองผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในขณะที่ขอรับรางวัล มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลทันที

  9. ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานประกอบการขอรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด / หนังสือเดินทางและสำเนา 1 ชุด และเอกสารการโอนเงินชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย มายืนยันสิทธิ์ในวันที่ขอรับของรางวัล โดยหลักฐานดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

  10. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือไม่สามารถนำหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลมาแสดงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารได้ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทน

  11. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544

  12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ในทุกกรณี

  13. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของธนาคารได้ทั้งภาพและเสียงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพและเสียงดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

  14. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

  15. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

  16. รายการส่งเสริมการขายได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ใบอนุญาตเลขที่ 68 / 2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ