• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK ธนาคารกสิกรไทย

  19 ก.พ. 63 7,750
  บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK ... ธนาคารกสิกรไทย
  เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน โดยผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (Auto Debit)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 - 25,000 บาท 
  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด : ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา

  2. ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน หรือเคยมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวแต่ได้ปิดบัญชีหรือครบกำหนดไปแล้ว

  3. ผู้ฝากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาฝาก 24 เดือน) และต้องสมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยอัตโนมัติ (AUto Debit)

  4. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

  5. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท

  6. กรณีที่ฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้

   6.1 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี

   6.2 ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี

   6.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

   6.4 ในกรณีที่บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

  7. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK วันที่ 14 ก.พ. 63 วันที่ครบกำหนดคือ วันที่ 14 ก.พ. 65 เป็นต้น)

  8. ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินในบัญชีมียอดคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ จนกว่าระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ได้สำเร็จ

  9. สำหรับสิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888  

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ