• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

  5 มี.ค. 62 4,110
  บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน - ธ.ไอซีบีซี (ไทย)
  บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก (6 เดือน, 12 เดือน) พร้อมรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส เมื่อเปิดบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคารสูงสุด 1,300 บาท
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท 
  อัตราดอกเบี้ย :  
  • ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด : กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้
  • กรณีฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยลูกค้าจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยหลังจากหักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับไปก่อนหน้านี้
  • กรณีฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยไม่หักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไป
   *ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไปแล้ว
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส เมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝาก ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1.1 ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 600 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท
   1.2 ระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 1,300 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท

  2. โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารมาก่อน หรือลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีด้วยเงินใหม่ หรือฝากเงินใหม่กับธนาคารเท่านั้น (เงินใหม่ หมายถึง เงินที่ไม่เคยฝากไว้กับธนาคาร)

  3. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  4. ในวันเปิดบัญชี ผู้เปิดบัญชีต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

  5. ไม่รับฝากบัญชี "เพื่อน" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี "และ" "หรือ")

  6. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท

  7. กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า ทั้งนี้การคำนวณเงินฝากสูงสุดดังกล่าว ไม่นับรวมเงินฝากที่ไม่ถึง 1 ล้านบาทของการฝากในแต่ละครั้ง

  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำในกำหนดระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น

  9. การถอนเงิน หรือปิดบัญชี ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น

  10. พนักงานธนาคารไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากนี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-629-5588   

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ