• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

  24 ม.ค. 62 6,420
  บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar - ธ.ไอซีบีซี (ไทย)
  บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน (ไทยบาทและดอลล่าร์สหรัฐ) ที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษทั้ง 2 สกุลเงิน เพียงฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนหรือ 12 เดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท 
  อัตราดอกเบี้ย :  
  • ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากของสกุลเงินนั้นๆ
  ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด : กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้
  • สำหรับสกุลเงินบาท จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
  • สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการฝากเงิน
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน สำหรับ
   1.1 ลูกค้าคนไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ - เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ แบบไม่มีภาระผูกพัน : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD)
   1.2 ลูกค้าชาวต่างชาติ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) - เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ: Foreign Currency Deposit Account (FCD)

  2. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น

  3. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ฝากเงิน)

  4. จำนวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งสองสกุลเงิน

  5. ในการฝากเงินแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล (เมื่อเทียบเท่าเป็นจำนวนเงินบาท) เช่น ฝากเงินจำนวน 2 ล้านบาท จะถูกแบ่งเงินฝากเป็น เงินไทย 1 ล้านบาท และเงินดอลล่าสหรัฐอีก $31,250 (สมมติ $1 = THB 32)

  6. ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท)

  7. การถอนเงินนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน และทั้งสองสกุลเงินที่ฝากในคราวเดียวกัน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วนหรือเฉพาะสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง

  8. ปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น

  9. จะไม่มีการต่ออายุการฝาก โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี (ทั้ง 2 สกุลเงิน) ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  หมายเหตุ : 
  • การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ฝากสามารถขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • เงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-629-5588   

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ