• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับของขวัญโดนใจ ในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 104 ปี

  31 มี.ค. 60 4,087
  รับของขวัญโดนใจ ในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 104 ปี 
  1 เมษายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ 104 ปี 
  เพียงฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทในวันออมสิน รับกระปุก "เรือออมสิน" ทันที ณ ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 
  *ยกเว้นธนาคารออมสินสาขาที่ตั้งอยู่ในส่วนราชการ จะเปิดให้บริการรับฝากเงินวันออมสิน และแจกกระปุก "เรือออมสิน" ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
  เงื่อนไขการรับฝาก
  1. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่มให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย ยกเว้นไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
  2. เจ้าของบัญชีเงินฝาก และหรือเจ้าของทะเบียนสลาก 1 ราย จะได้รับของขวัญจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชีหรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากก็ตาม 
  3. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดเงินฝากมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
  4. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการแจกของขวัญตามความเหมาะสม
  เงื่อนไขการรับเงินออม
  1. บิดา มารดา มีสัญชาติไทย และเปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  2. เด็กเกิดในวันที่ 1 เมษายน 2560 รับ 500 บาท 
  3. เด็กเกิดในวันที่ 1 เมษายน 2560 และตั้งชื่อว่า "ออมสิน" รับ 5,000 บาท 
  4. เงินออมจะถอนคืนได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์
  เอกสารหลักฐาน 
  1. ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ